Taxilink rakenduse kasutustingimused klientidele

Sissejuhatus

Tere tulemast tutvuma osaühingu Taxitech (registrikood 14629457, aadress Sadama tn 5, 10111 Tallinn, Eesti, edaspidi „Taxitech“ või „meie“) kasutustingimustega (edaspidi „Kasutustingimused“). Taxitech on Eesti äriühing, mis opereerib TAXILINK telefonirakendust, sellega seotud domeene, liidestusi, uuendusi jms (edaspidi „Rakendus“), mille kaudu on võimalik tellida taksoveoteenust (edaspidi „Taksoteenus“) Rakendust kasutatavatelt taksoveoteenuse osutajatelt (edaspidi „Taksoteenuse osutaja“).

Termin „Teie“ või „Klient“ viitab füüsilisele isikule, kes kasutab Rakendust Taksoteenuse tellimiseks. Termin „Vedaja“ viitab ühistranspordi alal tegutsemiseks tegevusluba omavale isikule, kelle hinnakirja alusel Taksoteenuse osutaja Taksoteenust osutab.

Konto loomisega kinnitab Klient, et nõustub Kasutustingimustega. Rakenduse kaudu Taksoteenuse tellimisel moodustavad Kasutustingimused siduva lepingu (edaspidi „Leping“) Kliendi ja Taxitechi vahel.
Palume, et tutvuksite Kasutustingimustega hoolikalt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil Rakendust mitte kasutada ja juhul, kui Te olete juba loonud konto Rakenduse kasutamiseks, esitada Taxitechile taotlus konto kustutamiseks.

1.    Rakenduse kasutamine ja juurdepääs taksoteenusele

1.1.    Rakenduse kasutamiseks peab Klient seadmesse alla laadima Rakenduse, nõustuma Kasutustingimustega ja looma konto (edaspidi „Kliendi konto“). Rakenduse esmakordsel kasutamisel küsitakse Kliendi konto loomiseks vajalikud andmed: nimi, e-posti aadress ja mobiiltelefoninumber ning milliseid või millist tasumise võimalust Klient kasutada soovib (sularahamakse, Rakendusesisene tasumine, pangakaardiga tasumine), vajadusel maksevahendi andmed.
1.2.    Konto loomisega kinnitab Klient, et on vähemalt 13-aastane füüsiline isik, Kasutustingimused on talle arusaadavad ja ta nõustub nendega.
1.3.    Klient kinnitab ja mõistab, et Rakenduse kaudu pakub Taxitech üksnes Taksoteenuse tellimuste (edaspidi „Tellimus“) vahendamise teenust. Taxitech ei ole Taksoteenuse osutaja.
1.4.    Taxitech ei ole Taksoteenuse osutaja ja Kliendi vahel tekkiva õigussuhte pooleks.

2.    Taksoteenuse tellimine ja tühistamine

2.1.    Taksoteenuse tellimiseks peab Klient sisestama soovitud Tellimuse andmed Rakendusse, järgides Rakenduses toodud juhiseid. Taksoteenuse tellimiseks peab Klient märkima Rakenduses, millisest punktist (lähtepunkt) millisesse punkti (sihtpunkt) Klient sõita soovib.
2.2.    Tellimuse andmete sisestamisel kuvatakse Kliendile Rakenduse kaudu Kliendile iga klassi kõige lähemal asuv Taksoteenuse osutaja koos sõidukijuhi ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi numbriga ning informatsiooniga Taksoteenuse osutaja sõiduki klassi kohta, samuti info sõidu maksumuse prognoosi ja kohalejõudmise aja prognoosi kohta.
2.3.    Taksoteenuse tellimiseks peab Klient kinnitama talle kuvatud valikutest sobiva valiku, mille järel loetakse Tellimus esitatuks ja Kliendi andmed (nimi, sõidu alustamise asukoht ja sihtkoht) saadetakse Kliendi valitud Taksoteenuse osutajale ning Taksoteenuse osutamise leping Kliendi ja Taksoteenuse osutaja vahel loetakse sõlmituks.
2.4.    Kliendil on õigus Tellimus igal ajal tühistada, kuid Kliendi poolt kinnitatud Tellimuse tühistamise eest võidakse Kliendilt küsida tühistamistasu (vt Kasutustingimuste punkti 3.4).
2.5.    Pärast Taksoteenuse sõidu lõppemist edastab Taxitech Taksoteenuse osutaja nimel Kliendile Kliendi poolt Konto loomisel avaldatud e-posti aadressile Taksoteenuse sõidu kokkuvõtte, millel kajastub Taksoteenust osutanud sõidukijuhi ees- ja perekonnanimi, teenuse hind ja osutamise aeg ning muu ühistranspordiseaduses nõutav kokkuvõttev teave sõidu kohta.

3.    Taksoteenuse eest tasumine

3.1.    Klient kohustub Taksoteenuse kasutamise eest maksma Taksoteenuse osutajale sõidutasu (edaspidi „Tasu“).
3.2.    Rakendus arvutab Kliendi sisestatud andmete ja Vedaja hinnakirja alusel hinnangulise Tasu. Enne Taksoteenuse tellimist kuvatakse Kliendile Rakenduse kaudu Taksoteenuse hinnanguline Tasu. Rakendus arvutab lõpliku Tasu sõidu andmete ja vedaja hinnakirja alusel. Klient arvestab, et Tasu võib osutada hinnangulisest tasust suuremaks, kui Taksoteenuse osutamise käigus Klient muudab sihtpunkti või ilmnevad muud Taksoteenuse osutaja jaoks ootamatud asjaolud. Kõik pretensioonid seoses Tasu suurusega tuleb esitada Taksoteenuse osutajale.
3.3.    Taksoteenuse osutaja pakub Kliendile järgmiseid maksevõimalusi:
3.3.1.    sularahamakse;
3.3.2.    pangakaardimakse;
3.3.3.    muu kaardimakse, mis tehakse Vedaja poolt ametlikult aktsepteeritud maksevahendiga (edaspidi „Firmakaart“);
3.3.4.    Rakendusesisene makse.
3.4.    Kui Klient tühistab Tellimuse pärast Tellimuse kinnitamist omaltpoolt või Klient ei ilmu sõidu alguspunkti, kohustub Klient tasuma tühistamistasu või mitteilmumise tasu summas 2,5 € (kaks eurot ja viiskümmend senti), välja arvatud juhul, kui Klient on valinud makseviisiks firmakaardi. Firmakaardimakse puhul Taxitech tühistamistasu või mitteilmumise tasu ei võta. Tühistamistasu või mitteilmumise tasu 2,5 € (kaks eurot ja viiskümmend senti) sisaldab käibemaksu.
3.5.    Rakendusesiseste maksete erisused on esitatud Kasutustingimuste punktis 4.

4.    Rakendusesisene makselahendus

4.1.    Klient saab aktiveerida Rakendusesisese makselahenduse, millisel juhul saab Klient Taksoteenuse eest Taksoteenuse osutajale tasuda Rakendusesisese makse kaudu.
4.2.    Rakendusesisese makselahenduse aktiveerimiseks peab Klient Rakendusse sisestama enda pangakaardi andmed, järgides Rakenduses toodud juhiseid. Rakendusesisese makselahenduse toimimiseks peab Kliendi pangakaart lubama Internetisiseseid makseid.
4.3.    Rakendusesisese makselahenduse kasutamine ei tähenda, et Taxitech on Taksoteenuse osutaja ja Kliendi vahelise lepingu pooleks. Rakendusesisese makselahenduse kasutamisel kogub Taxitech Tasu Taksoteenuse osutaja nimel ja edastab Tasu Taksoteenuse osutajale.

5.    Isikuandmete töötlemine

Rakenduse kasutamisega seoses töötleb Taxitech Kliendi isikuandmeid ja edastab need Taksoteenuse osutajatele Lepingu täitmise eesmärgil. TAXILINK-i isikuandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad TAXILINK-i koduleheküljel www.taxilink.ee.

6.    Kliendi kohustused ja keelud rakenduse kasutamisel

6.1.    Klient kohustub:
6.1.1.    esitama Konto loomisel tõeseid andmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all, sisestama õige telefoninumbri ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;
6.1.2.    tagama, et Rakenduse kasutamisel esitatud andmed ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalomandi õigusi) ning ei oleks vastuolus kehtiva õiguse ja heade kommetega;
6.1.3.    kohe teavitama Taxitechi kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Rakenduses Kliendi konto loomisel esitatuga;
6.1.4.    kohe teavitama Taxitechi Rakenduse kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
6.2.    Kliendil on keelatud:
6.2.1.    kasutada Rakendust pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
6.2.2.    keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
6.2.3.    edastada Rakenduse kaudu andmeid, tellimuspakkumisi, kommentaare või mis tahes muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub Kliendil õigus.

7.    Taxitechi õigused

7.1.    Taxitechil on õigus omal valikul piirata või tühistada Kliendi Rakenduse kasutamisõigust juhul, kui:
7.1.1.    Klient rikub oluliselt Kasutustingimusi või ei paranda mis tahes rikkumist pärast Taxitechi antud mõistlikku tähtaega;
7.1.2.    Klient on esitanud Rakenduse kasutajaks registreerumisel või Rakenduse kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
7.1.3.    esineb mis tahes muu alus, mis annab Taxitechile aluse ja põhjuse kahelda Kliendi usaldusväärsuses.
7.2.    Taxitechil on õigus igal ajal Rakendust edasi arendada, lisada sellele uusi funktsionaalsusi või muuta olemasolevaid funktsionaalsusi. Taxitechil on õigus tulenevalt Rakenduse arendamisest ja Rakenduse parema kasutamise huvidest lähtudes Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Taxitech teavitab Kliente Kasutustingimuste muutmisest e-kirja teel. Muudetud kasutustingimused tehakse kättesaadavaks Rakenduse kodulehel www.taxilink.ee ja need muutuvad Kliendi suhtes kehtivaks veebilehel avaldamisest arvates. Muudetud Kasutustingimustega mittenõustumisel on Kliendil igal ajal võimalik lõpetada Rakenduse kasutamine ja nõuda Taxitechilt Kliendi konto sulgemist. Kui Klient jätkab Rakenduse kasutamist, loetakse, et Klient on Kasutustingimuste muudatused aktsepteerinud.
7.3.    Rakendus ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Taxitechile. Kliendile antakse Rakenduse kasutamiseks lihtlitsents Kasutustingimustes toodud tingimustel.

8.    Hinnangute andmine

Tagamaks Rakenduse kaudu kõrge kvaliteediga Taksoteenuse kättesaadavust, võivad Kliendid anda Rakenduse kaudu hinnanguid (hindeid) Taksoteenuse osutajate pakutud Taksoteenuse kohta. Antud hinded on nähtavad ainult Taxitechile.

9.    Vastutus ja kahju hüvitamine

9.1.    Rakenduse kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenuseid või funktsioone pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Klient vabastab Taxitechi kõikidest garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.
9.2.    Taxitech ei taga ega garanteeri, et Rakendus ühildub Kliendi poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab teie mis tahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muude turvariskide eest.
9.3.    Muu hulgas ei vastuta Taxitech järgmiste asjaolude eest:
9.3.1.    Rakenduse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;
9.3.2.    mis tahes programmivead, viirused jms, mida keegi võib Rakendusele või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;
9.3.3.    mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;
9.3.4.    mis tahes sisselogimismandaadi avalikustamine, kaotsiminek või lubamatu kasutamine põhjusel, et Te ei ole säilitanud oma mandaadi konfidentsiaalsust;
9.3.5.    Rakenduse kasutajate käitumine, sh Taksoteenuse nõuetekohase täitmise eest Taksoteenuse osutaja poolt, Taksoteenuse osutaja sõiduki kvaliteet ja omadused ning Rakenduse kasutaja poolt Rakenduses avaldatud informatsiooni tõele vastavus ja õigsus;
9.3.6.    Taksoteenuse osutamisega kaasnevad või tekkivad kulud;
9.3.7.    kahjud, mis tekivad Taksoteenuse osutaja sõidukile Taksoteenuse osutamise käigus, seal hulgas tekitatuna Kliendi poolt, näiteks kahjude ja kulude eest, mis tekivad Klientide poolt sõiduki määrimise, lõhkumise, hävitamise või muul viisil kahjustamise tõttu;
9.3.8.    Rakenduse kaudu kolmandate isikute poolt toime pandud rikkumised;
9.3.9.    Rakenduse kasutajate poolt Rakenduse kaudu avaldatud informatsiooni ja/või pakkumise või selle kinnitamise tõele vastavus ja seaduslikkus;
9.3.10.    mis tahes lisatasud, mida kolmandad isikud, näiteks pangad ja mobiilioperaatorid, võivad Kliendilt Rakenduse kasutamisega seoses nõuda (näiteks interneti- ja võrgutasud) või mida võidakse Kliendilt nõuda seoses Rakendusesisese makse töötlemisega.
9.4.    Klient nõustub hüvitama Taxitechile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tekivad Taxitechile otseselt või kaudselt seoses Kliendi poolt Kasutustingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

10.    Tähtaeg

10.1.    Taksoteenuse Tellimuse vahendamine lõpeb Tellimuse täitmisega või Taksoteenuse osutaja või Kliendi poolt Tellimuse tühistamisega.
10.2.    Kasutustingimustega nõustumine kehtib kuni Klient ei ole vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldanud soovi Kliendi konto kustutamiseks või võtnud Kasutustingimustega nõustumuse tagasi.
10.3.    Kliendil on õigus nõuda Kliendi konto sulgemist igal hetkel, esitades Taxitechile sellekohase teate. Sellisel juhul kustutab Taxitech Kliendi konto ja Kliendi kontoga seotud andmed hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast vastava teate kättesaamist.
10.4.    Taxitechil on õigus kohe, ilma sellest ette teatamata, Kliendi konto sulgeda, kui ilmneb, et Klient on Kasutustingimusi rikkunud. Sellisel juhul saadab Taxitech Kliendi e-mailile vastava teate koos põhjendusega.

11.    Üldsätted

11.1.    Kõik Rakenduse ja Kasutustingimustega seonduvad küsimused, avaldused ja teated tuleb esitada e-posti aadressile info@taxitech.ee.
11.2.    Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Taxitechi vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
11.3.    Rakenduse kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, välja arvatud juhul, kui Kliendil on õigus pöörduda enda elukohajärgse kohtu poole.

Kasutustingimused on vastu võetud __.06.2019