Taxilink rakenduse isikuandmete töötlemise põhimõtted

Sissejuhatus

Tere tulemast tutvuma osaühingu Taxitech (registrikood 14629457, aadress Sadama tn 5, 10111 Tallinn, Eesti, edaspidi „Taxitech“ või „meie“) poolt kinnitatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega (edaspidi „Isikuandmete töötlemise põhimõtted“). Taxitech on Eesti äriühing, mis opereerib TAXILINK telefonirakendust, sellega seotud domeene, liidestusi, uuendusi jms (edaspidi „Rakendus“), mille kaudu on võimalik klientidel (edaspidi „Klient“) tellida ja juhtidel (edaspidi „Juht“) pakkuda taksoveoteenust (edaspidi „Taksoteenus“). Rakenduse kasutamiseks Juhina peate olema aktsepteerinud TAXILINK-i Juhi kasutustingimused. Rakenduse kasutamiseks Kliendina peate olema aktsepteerinud TAXILINK-i Kliendi kasutustingimused.

Isikuandmete töötlemise põhimõtete dokument kirjeldab, kuidas Taxitech Teie isikuandmeid töötleb, kui kasutate Rakendust. Palun tutvuge Isikuandmete töötlemise põhimõtetega hoolikalt ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust Isikuandmete töötlemise põhimõtete punktis 8 „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Taxitech võib Isikuandmete töötlemise põhimõtteid aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on igal ajal TAXILINK-i koduleheküljel www.taxilink.ee kättesaadavad.

1. Mõisted

  • „Andmesubjekt“    Füüsiline isik, kelle isikuandmeid Taxitech töötleb ning kes sõltuvalt kontekstist võib olla kas Juht või Klient.
  • „GDPR“    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
  • „Isikuandmed“    Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („Andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada mõne identifitseerimistunnuse põhjal.
  • „Juht“    Füüsiline isik, kes kasutab Rakendust Taksoteenuse osutamiseks.
  • „Kehtiv õigus“    Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, isikuandmete kaitse seadus ja taksoveoteenuse osutamist reguleerivad õigusaktid nagu nt ühistranspordiseadus.
  • „Klient“     Füüsiline isik, kes kasutab Rakendust Taksoteenuse tellimiseks.
  • „Töötlemine“    Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  • „Vastutav Töötleja“    Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Isikuandmete töötlemise põhimõtete tähenduses on Isikuandmete Vastutav Töötleja Taxitech.
  • „Volitatud Töötleja“    Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb Isikuandmeid Vastutava Töötleja nimel.
  •  

2. Üldsätted

2.1.    Isikuandmete töötlemise põhimõtted kohalduvad, kui kasutate TAXILINK-i Rakendust. Isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad Taxitechi poolt rakendatud Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.
2.2.    Taxitech tagab andmesubjektide Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Põhilised õigusaktid, millest Taxitech Isikuandmete Töötlemisel lähtub on ühistranspordiseadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

3. Millal ja millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme?

3.1.    Taxitech Töötleb Isikuandmeid Taxitech Töötleb Isikuandmeid Taxitechi ja Juhtide ning Taxitechi ja Klientide vaheliste lepingute täitmiseks.
3.2.    Taxitech Töötleb Isikuandmeid, mida Rakenduse kasutaja on Rakendusse ise sisestanud, ning Isikuandmeid, mis tekivad Rakenduse kasutamise käigus. Samuti Isikuandmeid, mille Rakenduse kasutaja on Taxitechile ise andnud väljaspool Rakendust, kuid mis on vajalikud Rakenduse kasutamiseks.
3.3.    Juhtide kohta võib Taxitech Töödelda järgmiseid andmeid:
3.3.1.    ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja mobiiltelefoni number;
3.3.2.    kasutajatunnus ja parool;
3.3.3.    isikut tõendavate dokumentide (sh juhiloa), taksoveoloa, taksoveo sõidukikaardi, teenindajakaardi, foto ja sõiduki andmed;
3.3.4.    pangakonto andmed;
3.3.5.    geograafiline asukoht;
3.3.6.    andmed Rakenduse kaudu tehtud sõitude kohta, sh andmed tellimuste tühistamiste kohta ja andmed täidetud tellimuste kohta (sh tehtud sõitude arv; iga sõidu alguspunkt ja sihtpunkt; sõidu pikkus; sõidu aeg; läbitud marsruut; sõidu maksumus);
3.3.7.    andmed Juhi kasutatava nutiseadme operatsioonisüsteemi kohta;
3.3.8.    Juhi kohta Rakenduse kaudu esitatud hinnangud.
3.4.    Klientide kohta võib Taxitech Töödelda järgmiseid andmeid:
3.4.1.    ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja mobiiltelefoni number;
3.4.2.    kasutajatunnus ja parool;
3.4.3.    pangakaardi- ja makseandmed;
3.4.4.    geograafiline asukoht;
3.4.5.    Kliendi tellitud sõidu alguspunkt; sõidu sihtpunkt; sõidu pikkus; sõidu aeg; läbitud marsruut;
3.4.6.    andmed Kliendi kasutatava nutiseadme operatsioonisüsteemi kohta.
3.5.    Õigustatud huvi alusel võib Taxitech kasutada Rakenduse kaudu kogutud andmeid ka turunduseesmärkidel, eeldusel, et andmesubjekti huvid ei kaalu üles Taxitechi õigustatud huvi.

4. Isikuandmete edastamine ja volitatud töötlejate kasutamine

4.1.    Taxitech ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. Taxitechil on Kehtiva õiguse alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. Taxitechi Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel Teie Isikuandmeid Töödelda on näiteks Taxitechi IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, tarkvaraarendajad jt), veebimajutuse pakkujad, turundusteenuste pakkujad või muud teenusepakkujad, keda Taxitech võib aeg-ajalt kasutada.
4.2.    Taxitech kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnereid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas Isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja Kehtiva õigusega.
4.3.    Kui Klient esitab Rakenduse kaudu Taksoteenuse tellimuse, siis Taksoteenuse tellimuse täitmiseks edastab Taxitech Kliendi piiratud andmed (Kliendi ees- ja perekonnanimi; telefoninumber; tellitud sõidu alguspunkt; sõidu sihtpunkt) Taksoteenust osutavale Juhile. Andmete edastamine on vajalik, et Juht saaks Kliendi tellitud Taksoteenuse täita.
4.4.    Kui Juht aktsepteerib Rakenduse kaudu Taksoteenuse tellimuse, siis Taksoteenuse tellimuse täitmiseks edastab Taxitech Juhi piiratud andmed (Juhi ees- ja perekonnanimi ja teenindajakaardi number, Juhi sõiduki mark, Juhi foto, sõiduki registreerimisnumber ja klass) Kliendile. Samuti kuvatakse Kliendile Juhi asukoht kaardil. Andmete edastamine on vajalik, et Juht saaks Kliendi tellitud Taksoteenuse täita.
4.5.    Pärast Taksoteenuse tellimuse täitmist edastab Taxitech Kliendi e-mailile sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab Juhi ees- ja perekonnanime, fotot, teenindajakaardi numbrit, sõiduki registreerimisnumbrit, Taksoteenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat vastavalt ühistranspordiseadusele.
4.6.    Kui Klient on valinud Taksoteenuse eest tasumiseks Rakendusesisese makselahenduse, edastab Taxitech makselahendust pakkuvale ettevõttele makse töötlemiseks vajalikud andmed.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1.    Taxitech ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või Kehtiva õiguse alusel vajalik.
5.2.    Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente ja nendega seotud isikuandmeid 7 aastat.
5.3.    Kui pikem säilitamistähtaeg ei tulene kohalduvast õigusest, säilitame Isikuandmeid üldreegli kohaselt seni kuni Teil on Rakenduse kasutamsieks kasutajakonto või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tsiviilseadustiku üldosa seadusest tuleneva tehingust tuleneva nõude aegumistähtaja jooksul. Teatud juhtudel võime isikuandmeid säilitada kuni 10 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja jooksul.
5.4.    Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust Isikuandmete töötlemise põhimõtete punktis 8 „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

6. Andmesubjekti õigused

6.1.     Teil on Teie Isikuandmete Töötlemisel kõik andmesubjektile Kehtivast õigusest tulenevad õigused.
6.2.    Teil on Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
6.2.1.    juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas Taxitechil on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Taxitech Teie kohta töötleb;
6.2.2.    õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda Taxitechilt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
6.2.3.    õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada Taxitechile vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui Isikuandmete kasutamine põhineb Taxitechi õigustatud huvil;
6.2.4.    õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist igal ajal. Selleks tuleb Teil esitada Taxitechile taotlus Isikuandmete kustutamiseks. Sellisel juhul kustutab Taxitech Teie konto ja kontoga seotud andmed hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast teate kättesaamist;
6.2.5.    õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et Taxitech piiraks Teie Isikuandmete töötlemist Kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Taxitech ei vaja Teie Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
6.2.6.    õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Taxitechile antud nõusolek tagasi võtta;
6.2.7.    õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus ise saada Taxitechilt Isikuandmeid, mida olete Taxitechile esitanud ning mida Töödeldakse Teie nõusoleku alusel või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Taxitech edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
6.2.8.    õigus esitada kaebus:  Kui leiate, et teie Isikuandmete Töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.
6.3.    Isikuandmete töötlemise põhimõtete punktis 6 „Andmesubjekti õigused“ loetletud õigused ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Taxitechi juriidilised kohustused piirata Andmesubjekti õigusi.  
6.4.    Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust Isikuandmete töötlemise põhimõtete punktis 8 „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

7. Isikuandmete turvalisus

7.1.    Taxitech kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
7.2.    Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Taxitech Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8. Kontakt

Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Taxitechiga e-posti aadressil info@taxitech.ee.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted on vastu võetud 31.05.2019.